reiki, vereniging, usui, alternatief, geneeswijze, cirkel

Nieuws

06 apr
2019
Uitnodiging voor de ALV

 Hierbij nodigen wij alle leden van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering van Cirkel op

zaterdag 6 april 2019
Locatie: Huis Het Bosch, Nieuwe Rijksweg 6, 4128 BN Lexmond
Aanvang om 10.00 uur voor de ALV
of 13.30 uur om alleen de workshop bij te wonen
Telefoon van de dag: 06-203 513 96 (gsm Matthijs)

Meld je aan vóór 25 maart a.s. via deze link (inloggen vereist). Aanmelden is noodzakelijk in verband met de reservering van de lunch, deze wordt je aangeboden door de Vereniging.
 
Het volledige jaarverslag 2018 alsmede de begroting 2019 worden gepubliceerd in de digitale Reflectie van maart en op het besloten deel van de website.

Mary Waalkens is volgens rooster aftredend in de functie van penningmeester. 
Voor deze functie heeft Yvo Costa zich kandidaat gesteld.
Voor de vacante functies van 1e en 2e algemeen bestuurslid zullen de kandidaten zich in de Reflectie van maart kort voorstellen. 
Tegenkandidaten voor één van de genoemde functies kunnen zich tot 25 maart aanmelden bij het bestuur: bestuur@reikicirkel.nl.

Ook dit jaar hebben we er voor gekozen om te beginnen met de ALV. Daarna staat er voor de leden die ook het middagprogramma volgen vanaf 12.30 uur een lunchbuffet klaar met ruimte om elkaar te ontmoeten. Vanaf 14.00 uur bieden wij een interactieve lezing over graancirkels aan. Meer informatie hierover vind je ook in de maart-editie van de Reflectie.
We hopen op een inspirerende dag met elkaar!
Met vriendelijke groet namens het Bestuur,

Matthijs van den Bos,
secretaris

 

Matthijs van den Bos,

secretaris

 

 

Dagindeling:

10.00 uur:                    ontvangst met koffie/thee

10.30 uur:                    aanvang ALV

12.30 – 13.30 uur:        lunchpauze

14.00 – 16.00 uur:        lezing over graancirkels door Janet Ossebaard

16.00 – 16.30 uur:        gezamenlijke afsluiting en napraten

 
AGENDA  Algemene Leden Vergadering 6 april 2019
 

1.    Opening door de voorzitter; korte meditatie

2.    Vaststelling van de agenda

3.    Mededelingen

4.    Ingekomen stukken

5.    Notulen ALV van 14 april 2018

6.    Jaarverslag 2018 bestuur

7.    Financiën - jaarverslag 2018 penningmeester

       Mutaties ledenbestand

8.    Verslag kascontrolecommissie

        Bevindingen – decharge-verlening door de leden – benoeming nieuwe kascontrolecommissie

9.    Vaststelling en goedkeuring begroting 2019

10. Vaststelling contributie 2020

11. Aftredende bestuursleden

12. Verkiezing bestuursleden

 PAUZE

13. Kwaliteit en toelatingsbeleid

14. Jubileum

15. Contactdag, ervaringen 2018, nieuwe ideeën 2019/2020

16. Reflectie, Facebook en website

17. Regiodagen

18. Datum volgende ALV

19. Wat verder ter tafel komt

20. Rondvraag

21. Sluiting

 

 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

voorzitter

 

 

X

 

 

X

secretaris

 

X

 

 

X

 

penningmeester

X

 

 

X

 

 

alg.lid 1  vacant

 

 

X

 

 

X

alg.lid 2  vacant

X

 

 

X

 

 


 

   

 
Lees meer
©Reiki Vereniging Cirkel, Nederland
webxpress.constanten.MenuItemLanguage:0
webxpress.db.EntityClasses.DomeinEntity:29
webxpress.db.EntityClasses.SiteEntity:29
webxpress.db.EntityClasses.MenuItemEntity:18
Total Size of Session Data: 77,00 kb